LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรสละ
สละเป็นพืชในวงศ์ปาล์ม และอยู่ในสกุลเดียวกับระกำ ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ได้ดำเนินการศึกษาทดสอบมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งขณะนั้นสละเป็นพืชที่มีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 180 บาท ต้นพันธุ์ มีราคาถึง 350-400 บาท/ต้น สละเป็นพืชที่ปลูกงาน เจริญเติบโตได้ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทดสอบการปลูกสละ
2. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การปลูกและผลิตสละ
3. เพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์และขยายพันธุ์สู่เกษตรกร
การดำเนินงาน
จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 22 ไร่
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.