LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรมะขามเปรี้ยว
โครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยว เกิดขึ้นเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับพระราชทานพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ศึกษาทดสอบ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป โดยได้รับพันธุ์มะขามเปรี้ยว 5 สายพันธุ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทดสอบการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่
2. เพื่อศึกษาทอดสอบการเจริญเติบโตของมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่แต่ละสายพันธุ์
3. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และแปลงแม่พันธุ์ และขยายพันธุ์สู่เกษตรกรต่อไป
การดำเนินงาน
จัดทำแปลงแม่พันธุ์ พื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 150 ต้น
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.