LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ศูนย์ฯปฏิบัติดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของพื้นที่มาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้สำหรับการขยายผลของผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
2.เป็นแปลงต้นแบบการฝึกอบรมเกษตรกร
3.เกษตรกรสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
                        การดำเนินงาน 
ได้จัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของศูนย์ฯ จ
จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.กิจกรรมด้านพืช การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
การปลูกฝรั่งพันธุ์สาลี่และการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เป็นต้น
2.กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3.กิจกรรมด้านประมง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
4.กิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำมักชีวภาพ
5.กิจกรรมการฝึกอบรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 500 ราย และยังเป็นจุดศึกษาดูงานอีกด้วย
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.