LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนการผลิตดอกหน้าวัว
ดอกหน้าวัว (Anturium) เป็นไม้ดอกที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือผลิตเพื่อการค้า และสามารถพัฒนาเพื่อส่งออกได้ เนื่องจากเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะสำหรับปลูกในประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ได้มีการศึกษาและพัฒนาแปลงหน้าวัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมีการส่งเสริมให้แก่เกษตรกร ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษา พัฒนาการผลิตดอกหน้าวัว
2.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่
การดำเนินงาน
1.จัดทำแปลงเรียนรู้ดอกหน้าวัว
2.ส่งเสริมให้มีแปลงสาธิต
3.ฝึกอบรมการผลิตดอกหน้าวัวให้แก่ผู้สนใจ
4.ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.