LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนยางพารา
เป็นแปลงเรียนรู้ยางพารา จำนวน 110 ไร่ และแปลงแม่พันธุ์จำนวน 5 ไร่ (พันธุ์ RRim 600) แปลงเรียนรู้ยางพาราจำนวน 110 ไร่ เป็นแปลงรวบรวมทดสอบพันธุ์ เช่นพันธุ์ RRim600 BPM24 อายุประมาณ 15 ปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการศึกษาทดสอบสายพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เป็นแปลงฝึกกรีดสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร
3. เป็นแปลงรวบรวมและขยายพันธุ์ยางพารา
การดำเนินงาน
แปลงรวบรวมพันธุ์ / ทดสอบสายพันธุ์ยางพารา อายุ 15 ปี
ซึ่งยังไม่ได้มี การเปิดกรีด แต่จะใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ สาธิต
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรส่วนแปลงแม่พันธุ์
จะมีการผลิตกิ่งพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกร
ที่จะใช้ขยายพันธุ์ในแปลงของตนเอง เป็นต้น
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.