LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้อนุรักพันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลากหลายสายพันธุ์ และพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมถึงไม้พื้นเมืองและไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน ไม้ดอกหอม และสมุนไพรต่างๆ
วัตถุประสงค์
รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมือง ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืชท้องถิ่นต่างๆ
เพื่อเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้และแปลงแม่พันธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ให้เกษตรกร เยาวชน
และผู้สนใจ รักและหวงแหน และเป็นการรักษาพันธุ์ไม้ต่างๆ
การดำเนินงาน
จัดทำแปลงรวบรวมอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง เลียนแบบ
สภาพธรรมชาติ จำนวน 1 โรงเรือน และปลูกพันธุ์พืชรอบๆ
บริเวณ โดยมีการจัดภูมิทัศน์ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
ไม้ดอกหอม และสมุนไพรต่างๆ ให้มีความสวยงาม และมี
การจัดทำป้ายชื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ไว้ให้นักท่องเที่ยว
นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม
=
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.