LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้สับปะรดสี
สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพเป็นที่นิยมในตลาดไม้ดอก ราคาดี เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นของฝากหรือจัดงาน สับปะรดมีความหลากหลายในสายพันธุ์ มีอายุยืน มีสีสันหลากหลาย มีประเภทใบประดับและดอกประดับ
วิธีการปลูก
1. ปลูกในกรถาง 8 นิ้ว
2. ใช้กาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูก
3. ให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง
4. ให้ปุ๋ย สูตร 13-15-21 อัตรา 20 กรัม/ครั้ง
การขยายพันธุ์
ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.