LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการผลิตปาล์มน้ำมันและแหล่งอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งปาล์มน้ำมัน
การพัฒนา
การพัฒนาปาล์มน้ำมันมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันเพื่อเกษตรกรขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
ดำเนินการดังนี้
1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรg
2. จัดทำแปลงเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน
3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการเรื่องปาล์มน้ำมัน
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.