LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้กล้วยไม้
กล้วยไม้เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ของไม้ดอก ซึ่งนิยมการปลูกมากทางภาคกลาง
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ได้จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อทดลองการผลิตกล้วยไม้
ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการผลิตกล้วยไม้
ในเขตภาคใต้ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ข้อสังเกต
จากการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ในภาคใต้มีฝนตกชุก กล้วยไม้
บางสายพันธุ์ชอบน้ำน้อยจึงไม่เหมาะสมและพบปัญหา
เรื่องน้ำกระด้าง มีความเป็นด่างสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกระบี่
เป็นน้ำหินปูน จึงทำให้กล้วยไม้มีคาบขาวติดหลังจากรดน้ำ
เพื่อฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเคมีกล้วยไม้จะได้รับไม่เต็มที่
จึงทำให้กล้วยไม่เจริญเติบโตช้าและออกดอกน้อย
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.