LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้การผลิตเห็ด
การผลิตเห็ดถุงแบบโรงเรือน จำนวน 8 โรงเรือน ซึ่งทำการเพาะเห็ดถุงตระกูลนางรม นางฟ้า และอื่นๆ
วัตถุประสงค์
1.เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
2.ผลิตปัจจัยการผลิต แจกจ่ายผลผลิตสำหรับเกษตรกรที่ฝึกอบรม
3.แปลงเรียนรู้ สาธิต และศึกษาดูงาน ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
4.แปลงศึกษาทดสอบการผลิตเห็ดแต่ละชนิด
การดำเนินงาน
ศึกษาทดสอบการผลิตเห็ดจะผลิตได้ตลอดทั้งปี
ตามระยะเวลาของเห็ดแต่ละชนิด ซึ่งสามารถผลิต
ได้ทุกฤดูกาล จำนวน 8 โรงเรือน
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.