LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้ลองกอง
ลองกองเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีถิ่นกำเนินในเขตร้อน ซึ่งเดิมทีเป็นไม้ผลทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการจัดทำแปลงศึกษาทดสอบตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ว่ามีผลอย่างไร เพื่อจะได้ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การปลูกและผลิตลองกอง
2. เพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์และขยายพันธุ์สู่เกษตรกร
การดำเนินงาน
จัดทำแปลงปลูกเพื่อศึกษาทดสอบ จำนวน 3 แปลง
พื้นที่ 25 ไร่ ไร่ มี 1,200 ต้น โดยมีการปลูกกล้วย
ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นลองกองที่เพิ่งปลูกใหม่
ต่อมามีการปลูกหมาก แซมระหว่างต้นเพื่อให้ร่มเงา
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.