LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
ประวัติความเป็นมา (History)
    ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกระบี่ เกิดขึ้นจากการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 300 ไร่ ในการจัดทำแปลงสาธิตต่างๆ ได้แก่ แปลงสาธิตการปลูกดอกหน้าวัว แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล (ลองกอง มังคุด ทุเรียน สละ) แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงสาธิตการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน โรงเรือนสาธิตการเพาะเห็ดถุง แปลงสาธิตการปลูกผักไร้ดิน แปลงทดสอบกล้วยไม้ และสับปะรดสี โรงเรือนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ศูนย์ฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกระบี่ขึ้น และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- ในปี พ.ศ. 2553 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ เพื่อก่อสร้างอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวขึ้น
- ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาจุดเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้น ได้แก่ อุทยานบัว อุทยานอนุรักษ์ไม้หอม อุทยานสมุนไพร และอาคารวิถีเกษตรไทย ขึ้น เป็นการเพิ่มความสนใจและความหลากกลายให้แก่งานด้านการเกษตรมากขึ้น
- ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการปรับปรุงถนนเชื่อมอาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปรับปรุงอุทยานเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์ฯ อีกทั้งยังมีการจัดทำข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วย
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.