LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้สมุนไพร
1.แปลงแม่พันธุ์สมุนไพร และผักพื้นบ้านจำนวน 15 ไร่อายุ 10-15 ปี
2.แปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพร พื้นที่ 2 งาน รวบรวมสมุนไพรกว่า 200
วัตถุประสงค์
1.รวบรวมพันธุ์ และศึกษาดูงาน
2.เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ
3.ผลิตขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ
การดำเนินงาน
เก็บรวบรวมสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้
และพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย รวมทั้งมีการรวบรวมผักพื้น
บ้านประมาณ 300 ชนิด ในพื้นที่ จำนวน15 ไร่ ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาดูงาน ฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ที่สนใจ
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.