LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้ส้มโอ
ส้มโอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับส้ม แหล่งกำเนิดอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส้มโอจัดว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการแปลงทดสอบขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์สนับสนุนแก่เกษตรกรที่สนใจ
พันธุ์ส้มโอที่เป็นที่นิยมปลูกทางการค้าได้แก่
พันธุ์ทองดี ผลโต กลมแป้น ไม่มีจุก ที่ขั้วมีจีบเล็กน้อย รสหวาน ฉ่ำน้ำ
พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ผลใหญ่ กลมสูง ก้นเรียบ
พันธุ์ขาวใหญ่ เนื้อเป็นสีครีมอ่อน
พันธุ์ขาวพวง ผลกลม มีจุกสูง ผิวเรียบ สีเปลือกเขียวอ่อนอมเหลือง
พันธุ์ขาวแตงกวา ผลขนาดกลาง กลมแป้น เปลือกบาง เนื้อสีขาว
พันธุ์ท่าข่อย เป็นพันธุ์ที่ปลูกมาก
พันธุ์ปัตตาเวีย ปลูกมากทางภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การปลูกและผลิตส้มโอ
2. เพื่อเป็นแปลงแม่พันธุ์และขยายพันธุ์สู่เกษตรกร
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.