LEARNING AGRICULTURAL TOURISM
แปลงเรียนรู้การเกษตร (Agricultural)
    แปลงเรียนรู้การเกษตรจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา และพัฒนาการฝึกอบรมในการผลิตและบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เป็นที่ให้คำปรึกษากับเกษตรกร คอยดูแลประสานงานวิชาการ โดยจะมีการประเมินผลการฝึกอบรมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้การรับฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพืชพันธุ์หลากหลาย เช่น หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน เป็นต้น โดยทางศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกระบี่ (KRABI EXTENTION AND AGRICULTURE DEVELOPMENT CENTER) จะมีแปลงเรียนรู้การเกษตรดังนี้
Copyright © 2012 All agrotourismandaman.com Reserved.